Voorwaarden voor Overeenkomsten en Evenementen

1. Deze voorwaarden, verder hieronder te noemen “de voorwaarden” liggen ten grondslag aan iedere overeenkomst tussen de inschrijver/deelnemer, verder te noemen de “huurder”, aan een door “Dynamic Promotions” te organiseren evenement. Dynamic Promotions, gevestigd te IJsselstein, Achtersloot 115A (3401 NV).

2. Indien een huurder eenmaal onder toepasselijkheid van de voorwaarden van Dynamic Promotions heeft gehuurd, wordt hij geacht stilzwijgend akkoord te gaan met de toepasselijkheid van de voorwaarden bij alle daarna door hem opgegeven inschrijvingen¬ ongeacht de aard daarvan en ongeacht een al dan niet schriftelijke bevestiging van een dergelijke inschrijving door Dynamic Promotions.

3. Indien aan twee of meer huurders gezamenlijk wordt verhuurd, zijn deze ieder hoofdelijk onder toepassing van de voorwaarden voor alle gevolgen van de gesloten overeenkomst aansprakelijk.

4. Afwijkingen op deze voorwaarden, dan wel afwijkingen op specifieke onderdelen van de overeenkomst binden Dynamic Promotions alleen dan, indien zij deze afwijkingen of veranderingen schriftelijk heeft bevestigd.

5. De onderhavige artikelen van de voorwaarden zijn alle van toepassing, tenzij daar uitdrukkelijk schriftelijk van is afgeweken, ook wanneer de afzonderlijke artikelen een dergelijk voorbehoud niet melden.

6. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen van de voorwaarden kan de huurder geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen, tenzij de afwijking uitdrukkelijk schriftelijk voor meerdere transacties is overeengekomen.

7. De voorwaarden blijven ook dan bindend, indien afzonderlijke onderdelen, om welke redenen dan ook, niet van toepassing zijn.

8. In het geval dat de order achteraf door de huurder wordt gewijzigd, is Dynamic Promotions niet meer gebonden aan de oorspronkelijke overeengekomen en bevestigde termijnen.

9. In geval van overmacht heeft Dynamic Promotions de keuze de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst ontbonden te verklaren. Onder overmacht worden hierbij uitdrukkelijk die omstandigheden dan wel invloeden van buitenaf verstaan die het houden van het evenement onmogelijk maken.

10. Indien het evenement in een geval als bedoeld onder artikel 9. niet doorgaat, ontstaat er aan de zijde van Dynamic Promotions geen andere verplichting van welke aard dan ook tot vergoeding van schade en kosten dan de verplichting tot onmiddellijke restitutie van de helft (50%) van de door huurder eventueel reeds betaalde bedragen.

11. Indien de huurder de overeenkomst wenst te annuleren, is hij gehouden tot betaling van alle voor de uitvoering gemaakte kosten en schade wegens winstderving, tussen partijen gesteld op 50% van het door de huurder bij uitvoering van de overeenkomst te betalen bedrag.

12. De annulering als bedoeld in artikel 11. is alleen mogelijk wanneer reeds volledige betaling heeft plaats gevonden aan Dynamic Promotions en schriftelijk tot uiterlijk 20 dagen voor het evenement. Buiten deze mogelijkheid blijft de huurder het volledig in rekening gebrachte bedrag schuldig.

13. Het factuurbedrag dient uiterlijk 20 dagen voor het evenement op de rekening van Dynamic Promotions te zijn bijgeschreven.

14. Ingeval de betaling niet op de 20e dag voor het evenement is bijgeschreven, kan Dynamic Promotions zonder nader ingebrekestelling het recht van de huurder op een standplaats laten vervallen. De verplichting tot betaling door huurder blijft in dat geval echter volledig van kracht.

15. Bij niet betaling is Dynamic Promotions gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen, te rekenen vanaf 20 dagen voor het evenement waaraan de huurder zou deelnemen.

16. Voorts dienen door de huurder bij niet tijdige betaling aan Dynamic Promotions vergoed te worden eventuele incassokosten welke minimaal 15% van het factuurbedrag bedragen met een minimum van €50,-. Incassokosten zijn verschuldigd vanaf het moment waarop Dynamic Promotions voor de invordering de hulp van derden heeft moeten inroepen.

17. Indien de huurder met betaling eenmaal in gebreke is gebleven heeft Dynamic Promotions het recht om de overige door huurder geboekte reserveringen te annuleren zonder dat daaruit enige verplichting van Dynamic Promotions uit voortvloeit.

18. De huurder vrijwaart Dynamic Promotions voor alle schade die Dynamic Promotions mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met de door de huurder geleverde goederen of diensten op het door Dynamic Promotions te houden evenement.

19. De huurder mag op het evenement alleen die goederen verkopen, waarvan melding is gemaakt in de opdrachtbevestiging. Dynamic Promotions heeft het recht de verkoop van andere goederen aan de huurder te ontzeggen.

20. Eventueel toegewezen hoekplaatsen dienen ervoor dat u om de standplaats heen kunt lopen, voor uitstallingen naast de kraam dient een grondplaats van het gewenste aantal meters gehuurd te worden. Illegaal naast de standplaats geplaatste artikelen worden verwijderd.

21. De huurder is tijdens het evenement verantwoordelijk voor de gehuurde zaken en zal deze na afloop in dezelfde staat teruggeven.

22. Huurder zal aan andere huurders en bezoekers op het evenement op geen enkele wijze hinder of overlast veroorzaken en er voor zorgen dat met zijn goedvinden aanwezige derden dit evenmin doen.

23. Dynamic Promotions zal op verzoek voor materialen zorg dragen om afval in te vervoeren. De huurder draagt zorg voor de afvoer van het afval.

24. Eventuele voertuigen van de huurder dienen achter de gehuurde standplaats te worden geplaatst. Is dit niet mogelijk, dan dienen deze voertuigen door de huurder buiten het gebied van het evenement te worden geplaatst. Parkeerkosten zijn voor rekening van de huurder.

25. Indien de deelnemer de standplaats op het evenement, zonder uitdrukkelijke toestemming van de organisatie, voor de eindtijd van het evenement verlaat, heeft Dynamic Promotions het recht om de overige door huurder geboekte reserveringen te annuleren zonder dat daaruit enige verplichting van Dynamic Promotions uit voortvloeit.

26. In het geval van een geschil tussen huurders onderling met betrekking tot het evenement, heeft Dynamic Promotions het recht om een beslissende stem uit te spreken. In het geval dat een huurder zich niet bij deze beslissing wenst neer te leggen, heeft Dynamic Promotions de bevoegdheid om deze huurder van het evenement te weren.

27. Alle geschillen welke mochten ontstaan uit overeenkomsten waarop deze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend berecht door de bevoegde rechter te ‘s-Gravenhage, tenzij in gevallen waarin de kantonrechter bevoegd is om van de vordering kennis te nemen en behoudens het recht van Dynamic¬ Promotions om voor de op grond van de wet bevoegd zijnde rechter te kiezen.

28. Op een met Dynamic Promotions gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Voorwaarden voor Overeenkomsten van verhuur van goederen en
levering van diensten

1. Deze voorwaarden, verder hieronder te noemen “de voorwaarden” liggen ten grondslag aan iedere overeenkomst tussen de huurder/afnemer, verder te noemen de “huurder”, aan door “Dynamic Promotions” te verhuren goederen en te leveren diensten. Dynamic Promotions, gevestigd te IJsselstein, Achtersloot 115A (3401 NV).

2. Indien een huurder eenmaal onder toepasselijkheid van de voorwaarden van Dynamic Promotions heeft gehuurd, wordt hij geacht stilzwijgend akkoord te gaan met de toepasselijkheid van de voorwaarden bij alle daarna door hem opgegeven opdrachten¬ ongeacht de aard daarvan en ongeacht een al dan niet schriftelijke bevestiging van een dergelijke opdracht door Dynamic Promotions.

3. Indien aan twee of meer huurders gezamenlijk wordt verhuurd, zijn deze ieder hoofdelijk onder toepassing van de voorwaarden voor alle gevolgen van de gesloten overeenkomst aansprakelijk.

4. Afwijkingen op deze voorwaarden, dan wel afwijkingen op specifieke onderdelen van de overeenkomst binden Dynamic Promotions alleen dan, indien zij deze afwijkingen of veranderingen schriftelijk heeft bevestigd.

5. De onderhavige artikelen van de voorwaarden zijn alle van toepassing, tenzij daar uitdrukkelijk schriftelijk van is afgeweken, ook wanneer de afzonderlijke artikelen een dergelijk voorbehoud niet melden.

6. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen van de voorwaarden kan de huurder geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen, tenzij de afwijking uitdrukkelijk schriftelijk voor meerdere transacties is overeengekomen.

7. De voorwaarden blijven ook dan bindend, indien afzonderlijke onderdelen, om welke redenen dan ook, niet van toepassing zijn.

8. In het geval dat de opdracht achteraf door de huurder wordt gewijzigd, is Dynamic Promotions niet meer gebonden aan de oorspronkelijke overeengekomen en bevestigde termijnen.

9. In geval van overmacht heeft Dynamic Promotions de keuze de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst ontbonden te verklaren. Onder overmacht worden hierbij uitdrukkelijk die omstandigheden dan wel invloeden van buitenaf verstaan die het leveren van goederen en diensten onmogelijk maken.

10. Indien de verhuur in een geval als bedoeld onder artikel 9. niet doorgaat, ontstaat er aan de zijde van Dynamic Promotions geen andere verplichting van welke aard dan ook tot vergoeding van schade en kosten dan de verplichting tot onmiddellijke restitutie van de helft (50%) van de door huurder eventueel reeds betaalde bedragen.

11. Indien de huurder de overeenkomst wenst te annuleren, is hij gehouden tot betaling van alle voor de uitvoering gemaakte kosten en schade wegens winstderving, tussen partijen gesteld op 50% van het door de huurder bij uitvoering van de overeenkomst te betalen bedrag.

12. De annulering als bedoeld in artikel 11. is alleen mogelijk wanneer reeds volledige betaling heeft plaats gevonden aan Dynamic Promotions en schriftelijk tot uiterlijk 14 dagen tot de opdracht. Buiten deze mogelijkheid blijft de huurder het volledig in rekening gebrachte bedrag schuldig.

13. Het factuurbedrag dient binnen 14 dagen na verzending factuur op de rekening van Dynamic Promotions te zijn bijgeschreven.

14. Ingeval de betaling niet binnen gesteld termijn wordt bijgeschreven, kan Dynamic Promotions zonder nader ingebrekestelling het recht van de huurder laten vervallen bij een volgende verhuurperiode welke op dat moment vaststaat. De verplichting tot betaling door huurder blijft in dat geval echter volledig van kracht.

15. Bij niet betaling is Dynamic Promotions gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen, te rekenen vanaf 14 dagen voor de opdracht.

16. Voorts dienen door de huurder bij niet tijdige betaling aan Dynamic Promotions vergoed te worden eventuele incassokosten welke minimaal 15% van het factuurbedrag bedragen met een minimum van €50,-. Incassokosten zijn verschuldigd vanaf het moment waarop Dynamic Promotions voor de invordering de hulp van derden heeft moeten inroepen.

17. Indien de huurder met betaling eenmaal in gebreke is gebleven heeft Dynamic Promotions het recht om de overige door huurder geboekte opdrachten te annuleren zonder dat daaruit enige verplichting van Dynamic Promotions uit voortvloeit.

18. De huurder vrijwaart Dynamic Promotions voor alle schade die Dynamic Promotions mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met de door de huurder gehuurde goederen of afgenomen diensten.

19. De huurder is tijdens de verhuurperiode verantwoordelijk voor de gehuurde zaken en zal deze na afloop in dezelfde staat teruggeven.

20. Indien goederen niet in dezelfde staat retour komen of door ons worden afgehaald, worden kosten van reparatie, schoonmaak en/of vervanging van deze goederen aan de huurder doorberekend.

21. Alle geschillen welke mochten ontstaan uit overeenkomsten waarop deze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend berecht door de bevoegde rechter te ‘s-Gravenhage, tenzij in gevallen waarin de kantonrechter bevoegd is om van de vordering kennis te nemen en behoudens het recht van Dynamic Promotions om voor de op grond van de wet bevoegd zijnde rechter te kiezen.

22. Op een met Dynamic Promotions gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.