Privacyverklaring Dynamic Promotions

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden en op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Welke gegevens verwerken wij van u?

  • Als u telefonisch informatie bij ons opvraagt over algemene zaken zullen wij u niet om gegevens vragen als wij u hierbij direct kunnen helpen. Zijn wij genoodzaakt u terug te bellen of e-mailen, dan zullen wij u om deze gegevens vragen.
  • Als u een offerte aanvraag bij ons doet via de website, het contactformulier of email gebruiken wij uw gegevens om de offerte toe te zenden of om aanvullende vragen te stellen alvorens de offerte uit te brengen. Bij het definitief maken van de bestelling zullen wij uw gegevens gebruiken voor de werkzaamheden en de factuur.
  • Bij het inschrijven op de door ons georganiseerde markten vragen wij u meerdere gegevens in te vullen. Het gaat hier om NAW gegevens, geboortedatum, branche, fax, KvK, BTW, emailadres en telefoonnummer. Deze gegevens gebruiken wij om facturen/afwijzingen te maken, indelingen van markten te maken en aan andere administratieve werkzaamheden te voldoen.
    • Naast deze gegevens bewaren wij, waar nodig, ook notities over gezondheid als dit relevant is voor het evenement. Als voorbeeld: iemand die in een rolstoel zit heeft meer ruimte nodig om de kraam en een kraam zonder obstakels, deze informatie is voor zowel ons als de klant erg belangrijk om de opdracht zo goed mogelijk uit te voeren.
    • Voor een aantal gemeenten is het noodzakelijk dat wij de kentekens van klanten doorgeven voor het evenement. Deze kentekens zijn nodig zodat de klant het evenementengebied kan betreden. Alvorens kentekens door te geven, vragen wij de klant, per email, om de kentekens aan ons te verstrekken. Een klant kan dit natuurlijk weigeren. De klant kan dan besluiten om net buiten het gebied het voertuig te stationeren en vanuit daaruit de standplaats te bevoorraden.
  • Van handelaren welke op weekmarkten staan, verwerken wij de volgende gegevens: NAW, fax, emailadres, KVK nummer en telefoonnummer. Wij gebruiken deze voor de facturatie, maar ook om in contact te komen met betrekking tot de warenmarkt.
  • Wij versturen 6 tot 8 maal per jaar een nieuwsbrief. Tevens zenden wij altijd in december de marktenlijst voor het nieuwe marktjaar. De gegevens die we hiervoor nodig hebben zijn de naam en het emailadres. Onze klanten krijgen automatisch deze nieuwsbrief. Verder kunnen klanten zelf aanmelden voor deze nieuwsbrief. Als u de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, kunt u dit ons laten weten per email of rechtstreeks via de link onderaan de nieuwsbrief.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Dynamic Promotions op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u klant van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. U kunt dit schriftelijk bij ons aangeven, waarop wij tot handelen overgaan. Als de klant meer dan 7 jaar geen diensten van ons heeft afgenomen, zullen wij de gegevens van deze klant verwijderen. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Na deze periode zullen deze gegevens worden verwijderd, zodat wij geen gegevens meer van u hebben.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkende bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens.

U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

 Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

 Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken.
U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

 Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

 Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijk kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

 Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Dynamic Promotions. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dan zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijven staken.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites die u bezoekt op uw computer geplaatst worden. Cookies worden toegepast om websites correct of efficiënter te laten functioneren en om bedrijfs- en marketinginformatie te verzamelen. Cookies bestaan al heel lang (sinds de jaren ’90) en kunnen niet gebruikt worden om privégegevens van uw computer uit te lezen of uw wachtwoorden te onderscheppen. U kunt ervoor kiezen om geen cookies te laten plaatsen. Hierdoor werken onderdelen van de website soms niet of minder en kunt u in sommige gevallen niet van alle mogelijkheden op de website gebruikmaken. Wilt u cookies blokkeren dan kunt u dit via uw internetbrowser doen. Bij ‘de instellingen van uw browser’ wordt meestal uitgelegd hoe u cookies kunt blokkeren.

Met wie delen we uw gegevens?

Google Analytics

Dynamic Promotions maakt gebruik van Google Analytics. Met dit programma kunnen wij de website optimaal inrichten en continue verbeteren voor bezoekers. Ook kan Dynamic Promotions met deze software kijken welke producten en informatie er wordt gezocht door de bezoekers. Hierdoor kunnen wij aanbieden wat u zoekt en de site verbeteren waar dat nodig is. Wij hebben hiervoor een verwerkingsovereenkomst met Google, waarin geregeld is dat uw gegevens (anoniem, maar in principe traceerbaar) veilig zijn. Bovendien schermen wij het laatste gedeelte van uw ip-adres af, en hebben wij Google geen toestemming gegeven iets anders met uw gegevens te doen.

De statistische gegevens uit de verwerkingsovereenkomst worden overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in Europa en de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid (https://policies.google.com/privacy?hl=nl ) van Google voor meer informatie alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl ). Voor informatie over hoe Google compliant is aan de GDPR (AVG) heeft Google specifieke pagina’s: Wat Google doet op het gebied van databescherming (https://privacy.google.com/businesses/compliance/#?modal_active=none ).

Facebook, LinkedIn, Instagram en Twitter

Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken als Facebook, LinkedIn, Instagram en Twitter. U kunt ervoor kiezen om met ons in contact te komen via deze kanalen. Ook kunt u zelf berichten op deze social media delen etc. De knoppen op de website worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door Facebook, Linkedln, Instagram en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven). Lees de privacyverklaring van Facebook, Linkedln, Instagram en Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met je persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken. Het gebruik van social media is uw eigen verantwoordelijkheid.

Chat

Wij gebruiken een livechat-systeem van Tawk.to ltd. Waarmee websitebezoekers direct contact met ons op kunnen nemen. De chatgesprekken worden standaard opgeslagen op beveiligde servers. Tawk.to gebruikt hiervoor beveiligde servers van Google en worden in een lokaal Google datacenter opgeslagen. In deze gegevens staat het ip-adres, datum/ tijd, uw naam en email indien opgegeven en welke pagina’s u heeft bezocht op de website. Deze data verwijderen wij ieder jaar.

Hosting

Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Deze hostingpartij heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. De hostingpartij is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit een toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

Beveiligen

Dynamic Promotions neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@dynamicpromotions.nl

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden altijd het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens
Dynamic Promotions
Achtersloot 115A
3401 NV IJSSELSTEIN
Nederland

Tel: 0182-525508
Tel: 030-8201290
Mob: 06-53284302

Email: info@dynamicpromotions.nl
Je kan ook contact met ons opnemen d.m.v. het contactformulier
KvK: 29048424

Contactpersoon voor privacy zaken
Mevr. N. van de Werken